Statut PZISM

STATUT PZISM – do pobrania

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU INSTRUKTORÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych zwany dalej PZISM posiada osobowość prawną.
2. Nazwa PZISM jest prawnie zastrzeżona.

Art. 2
1. Terenem działania PZISM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest Łódź.

Art. 3
1. PZISM opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 4
1. PZISM może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Art. 5
1. PZISM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

Rozdział II
Cele i zadania
Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych

Art. 6
Celami PZISM są:
1. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno – teoretycznego członków PZISM.
2. Zwiększanie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych.
3. Inicjowanie, koordynowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie: sztuk walk, taktyki i techniki interwencji, strzelectwa i innych dziedzin utylitarnych.
4. Propagowanie kultury fizycznej.
5. Stworzenie bazy szkoleniowej.
6. Propagowanie i prowadzenie szkoleń na rzecz obronności kraju.

Art. 7
PZISM realizuje swoje cele poprzez:
1. Podnoszenie kwalifikacji członków PZISM w zakresie strzelectwa ,taktyki i technik interwencji oraz sztuk walk i innych dziedzin utylitarnych.
2. Szerzenie etyki sztuk walki i sportu.
3. Organizowanie i prowadzenie kursów, egzaminów i szkoleń.
4. Nawiązywanie współpracy oraz współdziałanie z władzami państwowymi, policji , wojska, służby więziennej, i innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami , organizacjami zainteresowanymi działalnością PZISM
5. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Art. 8
1. PZISM może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy jej członków.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członka
Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych
Art. 9
1. Członkami PZISM mogą zostać osoby fizyczne i prawne oraz członkami mogą być również osoby nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PZISM.

Art. 10
1. Członkowie PZISM dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych

Art. 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna uprawiająca sztuki walki i strzelectwo praktyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe PZISM.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością PZISM, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PZISM przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei PZISM lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla PZISM.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków PZISM.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

Art. 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PZISM,
2) uczestnictwa w szkoleniach i zebraniach organizowanych przez władze PZISM,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz PZISM,
4)korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy PZISM,
5)noszenia odznak i emblematów organizacyjnych PZISM,
6)odwołania się od uchwały Zarządu PZISM o skreśleniu z listy członków do Komisji Rewizyjnej.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) aktywnego i regularnego uczestnictwa w pracach, szkoleniach i realizacji celów PZISM,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PZISM,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PZISM,
4) systematycznego podnoszenia wiedzy, kwalifikacji i sprawności fizycznej.

Art. 13
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w art. 12.ust.1 pkt. 2 – 6.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PZISM.
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach PZISM.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

Art. 14
1. Członkostwo PZISM ustaje na skutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek członkowskich oraz innych opłat przez okres przekraczający 3 miesiące,
b) nie przestrzegania statutu, zasad etyki, regulaminów, postanowień i uchwał władz PZISM,
c) stwierdzenia działań godzących w interesy i dobre imię PZISM,
d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego pozbawienie praw publicznych jako kary dodatkowej.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych

Art. 15
1. Władzami PZISM są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 1000 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybranych proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu następnych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

Art. 16
1. Kadencja wszystkich władz PZISM trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną ilością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. (-) wykreślono.
3. Uchwały władz PZISM, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Art. 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz PZISM w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków
Art. 18
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą PZISM.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w obecności:

1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w art. 16 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania osób.

Art. 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w art. 16 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Członek władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbywać w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 30 członków zwyczajnych.
8. W przypadku określonych w ust.7 pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

Art. 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działań PZISM,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz PZISM,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz PZISM,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PZISM,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PZISM i przeznaczeniu jej majątku,
8) podejmowania uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd
Art. 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności PZISM, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z sześciu członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika i dwóch członków.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy do roku.

Art. 22
1. Do zakresu działań Zarządu należy:
1) realizacja celów PZISM oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem PZISM,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) powoływanie wyspecjalizowanych komisji,
7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków,
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego PZISM,
12) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
14) ustalanie składek członkowskich i innych opłat.

Komisja Rewizyjna
Art. 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia [powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością].
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

Art. 24
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności PZISM,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania w terminie 14 dni Walnego Zebrania Członków lub zebrania Zarządu w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się ze statutowych obowiązków Zarządu,
4) składanie wniosków Walnemu Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium władzom PZISM,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach PZISM.
2. Komisja Rewizyjna działa wg regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

Rozdział V
Majątek i fundusze
Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych
Art. 26
1. Majątek PZISM stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 27.
1. Źródłami powstania majątku PZISM są:
1) składki członkowskie,
2) wpływy ze szkoleń i kursów,
3) dotacje i darowizny od osób prawnych i fizycznych,
4) opłaty egzaminacyjne,
5) inne wpływy uzyskane z działalności PZISM.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na wyodrębnionym rachunku bankowym PZISM. Wpłaty gotówkowe po uwzględnieniu bieżących potrzeb winny być niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy PZISM.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka PZISM.
4. PZSIM prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 28
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw majątkowych PZISM, wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie PZISM
Art. 29
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu PZISM przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PZISM Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku PZISM.
3. w Sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji PZISM, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Art. 30
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.