Jak zostać licencjonowanym instruktorem PZISM

Jak zostać instruktorem PZISM

Program szkolenia kandydatów na licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych obejmuje drogę edukacyjną zarówno dla przedstawicieli służb mundurowych posiadających doświadczenie i umiejętności w takich dziedzinach jak: sporty i sztuki walki, samoobrona, taktyka i technika interwencji, strzelectwo jak również dla rozpoczynających służbę w formacjach mundurowych.

Aktywne uczestnictwo w szkoleniach PZISM nie tylko przyspiesza możliwość uzyskiwania licencji instruktora PZISM na dany rok kalendarzowy do prowadzenia zajęć w imieniu organizacji ale również umożliwia uzyskanie kolejnych uprawnień w innych dziedzinach jak również umożliwia uczestnictwo w krajowych i zagranicznych specjalistycznych szkoleniach.

Tradycyjną formułę szkoleń w związku zmieniono na formę modułową. Każdy z modułów stanowi odrębny kurs szkoleniowy który trwa od 4 do 12 godzin i może zostać zrealizowany w ciągu 1-2 dni szkoleniowych. Każdy moduł kończy się egzaminem testowym po ukończeniu, którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Ogółem programy poszczególnych kursów instruktorskich lub trenerskich  obejmują w chwili obecnej od 100 do 200 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych oraz teoretycznych i praktycznych z metodyki nauczania dla każdego rodzaju służby mundurowej.

Kandydaci którzy chcą uzyskać uprawnienia instruktora  w Polskim Związku Instruktorów Służb Mundurowych i posiadają ukończone szkoły, kursy lub specjalistyczne szkolenia, których program nauczaniu obejmują zarys programowy modułów szkoleniowych mogą złożyć wniosek o weryfikację uprawnień do Zarządu Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych i skrócić okres uzyskania uprawnień instruktorskich z taktyki i technik interwencji.
Ważność nabytych umiejętności uzyskanych na różnego rodzaju kursach i szkoleniach ustala się na okres dwóch lat od ukończenia ostatniego kursu/szkolenia specjalistycznego.

Oprócz uzyskania uprawnień instruktora taktyki i technik interwencji kandydaci mają możliwość uzyskać również uprawnienia instruktora samoobrony oraz strzelectwa, ponadto w trakcie realizacji toku szkoleń kandydaci posiadający odpowiednie doświadczenie i umiejętności mogą występować w roli asystenta instruktora co pozwoli na szybsze zdobywanie wiedzy i doświadczenia instruktorskiego.

Wymagania dla kandydatów na członka PZISM:

  • niekaralność
  • wykształcenie średnie
  • udokumentowaną przynależność do formacji mundurowej
  • systematyczne uczestnictwo w szkoleniach organizacji (minimum 2 w staże w roku)

Wymagania dla kandydatów na licencjonowanego instruktora PZISM w danym roku kalendarzowym:

  • uprawnienia instruktora lub trenera (np. strzelectwa, samoobrony, sportów lub sztuk walki, taktyki i techniki interwencji),
  • systematyczne uczestnictwo w szkoleniach organizacji (prowadzenie zajęć w minimum 2 w stażach organizacyjnych  w roku)